SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

Projekt: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ANDĚLOHORSKÁ ČP. 419, CHRASTAVA, je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti objektu Andělohorská čp. 419 v Chrastavě. Porjekt řeší výměnu výplní, rekonstrukci osvětlení a otopné soustavy.
Realizací projektu dojde k úspoře energie ve výši 995 GJ/rok a významné úspoře emisí CO2.

 

Příjemce Vzduchotechnik, s.r.o. realizuje projekt podpořený z fondů EU

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015796

 

 

 

 
Výměna výplní a zateplení střech dvou výrobních hal.

Projekt: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBNÍCH OBJEKTŮ je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je výměna výplní a zateplení střech dvou výrobních hal. Cílem projektu je úspora energie a úspora
emisí CO2.

 

Příjemce Vzduchotechnik, s.r.o. realizuje v roce 2018 projekt podpořený z fondů EU s názvem Snížení energetické náročnosti výrobních objektů, registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011188.

Předmětem projektu je realizace zateplení střech haly 1 a haly 10, výměna výplní a rekonstrukce osvětlovací soustavy na těchto objektech. Přínos projektu: Úspora energie ve výši cca 515 GJ/rok.
Nový vyvažovací stroj SCHENCK HM 20 BU

Z důvodů modernizace a zvyšování kvality jsme uvedli do provozu novou vyvažovačku HM 20 BU od německého výrobce SCHENCK.

více info zde: http://www.vzduchotechnik.cz/sluzby/vyvazovani-rotoru/
Modernizace a vývoj 2017

V rámci vývoje nových technologií a areálu společnosti Vzduchotechnik, s.r.o. byl v roce 2017 schválen projekt s dotací fondů evropské unie s názvem „EPP 1000 – Elektro-separátor práškových produktů, RČP: CZ.01.1.02/0.0/16_049/0010030 “.

Projekt je realizován v rámci operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je zavedení procesní a produktové inovace v naší společnosti.

Předmětem projektu je nákup nových technologií, softwaru a výstavba výrobní haly, které umožní realizaci inovace elektro-separátoru práškových produktů EPP 1000.

Realizace projektu přispěje k navýšení počtu zákazníků, obratu a konkurenceschopnosti naší společnosti.  Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

 

 
Nový vysokorychlostní ohraňovací lis TruBend – Trumpf

Vzhledem k velkému počtu objemných zakázek pro automobilový průmysl, jsme koupili nový vysokorychlostní ohraňovací lis TruBend série 7000 / Trumpf/ –  délka ohybu 1020 mm. Číst dále ›
Modernizace 2015

V rámci areálu společnosti Vzduchotechnik, s.r.o. byl v roce 2015 realizován projekt s dotací fondů evropské unie s názvem„Modernizace zdroje vytápění a rozvodů tepla“.

Cílem projektu byla rekonstrukce centrální kotelny a rozvodů tepla, kdy byly nahrazeny kotle s nízkou účinností a parní rozvod. Instalovány byly 3 nízko-emisní kotle na hnědé uhlí a teplovodní rozvod po celém objektu. Realizací došlo k významnému zlepšení emisní situace v lokalitě.  Číst dále ›
Mokrá lakovna – rekonstrukce

Několik fotografií po rekonstrukci naší velké mokré lakovny (možnost lakování velkých prvků),  kam jsme instalovali podlahové odsávací rošty a celkový stropní odsávací systém, oba systémy jsou napojeny na dvoustupňové filtrační zařízení k odfiltrování veškerých pachových a chemických látek, podobně jako u naší práškové lakovny.


Číst dále ›
Naše fabrika v dobách našich dědů

Převážně pro milovníky historie zde máme několik velmi starých fotografií z roku cca 1960 – 70 v době kdy naše továrna nosila logo Liberecké LVZ. (Liberecké vzduchotechnické závody)


Číst dále ›
Právní doložka

Informace o zpracování osobních údajů

Vzduchotechnik s.r.o. v roli správce osobních údajů

Správcem vašich údajů je společnost Vzduchotechnik s.r.o. Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Údaje, které jste nám poskytli nebo které jsme získali, využíváme v souvislosti s naplněním jednoho nebo více účelů. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Pokud byste zjistili nebo se domnívali, že provádíme zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněni požadovat po nás vysvětlení, případně požadovat, aby společnost Vzduchotechnik s.r.o. odstranila takto vzniklý závadný stav.

Máte rovněž právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

V souvislosti s výkonem práv subjektu údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese vzduchotechnik@vzduchotechnik.cz. V případě, že nedisponujete přístupem na internet, kontaktujte náš klientský servis písemně na adrese

Vzduchotechnik s.r.o.
Tovární ulice 548
463 31 Chrastava


Zdroje, rozsah a účely zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje v rozsahu, které nám, nebo našim smluvním partnerům, poskytujete v souvislosti s vaším pracovním poměrem ve společnosti Vzduchotechnik s.r.o. nebo jako klient.

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění služeb našim členům a nájemcům. Data a dokumenty jsou archivovány v souladu s platnou legislativou a interními dokumenty. Podrobnosti naleznete v příloze Hlavní právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Naše společnost Vzduchotechnik s.r.o. má nastavena přísná pravidla přístupu zaměstnanců či externích partnerů, kteří působí v roli našich zpracovatelů. Jejich výčet naleznete v příloze Seznamy externích partnerů.

Kromě našich partnerů mohou být osobní údaje fyzických osob poskytnuty také dozorovým orgánům, orgánům činným v trestním řízení apod., a to na základě ustanovení platné legislativy.

Kategorie subjektů údajů

 • Zaměstnanec
 • Dodavatel/odběratel (fyzická osoba) v rámci hospodářského styku:
  • poskytovatelé IT služeb
  • subjekty vymáhající naše pohledávky,
  • advokáti,
  • pojišťovací společnost

Informační memorandum
informace pro zaměstnance a klienty společnosti Vzduchotechnik s.r.o.
o zpracování osobních údajů správcem osobních údajů
a informace o jejich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „Nařízení“ nebo „GDPR“) Vám poskytujeme tyto informace.

Správce osobních údajů:
Vzduchotechnik s.r.o.
Tovární ulice 548
463 31 Chrastava
IČ: 40233707
e-mail: vzduchotechnik@vzduchotechnik.cz

Subjekt osobních údajů, osobní údaj, zdroj osobních údajů, účel zpracování a právní základ pro zpracování:

1.    Při výrobních a obchodních činnostech zpracováváme osobní údaje těchto subjektů údajů:
–    zaměstnanci
–    statutární zástupci,
–    smluvní pracovníci na základě DPP nebo DPČ
–    klienti z řad fyzických osob.

2.    Zpracováváme tyto osobní údaje:
–    identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození.
–    kontaktní údaje – bydliště, adresa, telefon, e-mail.
–    ostatní údaje spojené s obchodní činností – číslo účtu za účelem identifikace platby nebo za účelem výplaty přeplatku za služby, evidence pohledávek a závazků.
–    rodné číslo zpracováváme pouze v případě zaměstnanců a statutární zástupci a rodné číslo potřebujeme jakožto povinnou náležitost mzdového listu.
–    u osob, které pobírají mzdu či odměnu, zpracováváme další údaje, které jsou povinnou náležitostí mzdového listu a další údaje potřebné pro plnění zákonných povinností ve vztahu ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění.

3.    Osobní údaje získáváme přímo od subjektu údajů.

4.    Osobní údaje zpracováváme výhradně za účelem plnění našich zákonných povinností. V případě, že jste nám poskytli kontaktní údaje, zpracováváme je pouze za účelem Vašeho kontaktování ve věcech právního a obchodního zájmu společnosti Vzduchotechnik s.r.o.

5.    Právním podkladem pro zpracování osobních údajů je zejména:
– Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.,
– Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.,
– Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
– Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.,

6.    Společnost Vzduchotechnik s.r.o. zpracovává údaje pro interní marketingové účely, ale osobní údaje k těmto účelům dále neposkytuje jiným zpracovatelům. Společnost Vzduchotechnik s.r.o. neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování na základě osobních údajů.

7.    Ke zpracování osobních údajů k účelům podle odst. 4 a ke splnění povinností, stanovených právními přepisy podle odst. 5 nepotřebujeme souhlas subjektu údajů, a to bez ohledu na formu zpracování (papírová, elektronická, elektronická s využitím software nebo webové aplikace), a to ani v případě, že zpracování provádíme prostřednictvím zpracovatele (webový portál, provozovatel IT systémů a serverových služeb).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Společnost Vzduchotechnik s.r.o. nenaplňuje zákonné podmínky pro jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.


Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
Osobní údaje můžeme poskytovat bez Vašeho souhlasu těmto subjektům:

1.    státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, soudní komisaře, insolvenční správce apod.;

2.    specializovaným externím subjektům (dále „zpracovatel”), které pro společnost Vzduchotechnik s.r.o. zajišťují některé činnosti, na základě uzavřené smlouvy. Společnost Vzduchotechnik s.r.o. má zákonnou povinnost vybrat pouze takového zpracovatele, který poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů při jejich zpracování. Zpracování osobních údajů zpracovatelem se řídí smlouvou nebo jiným právním aktem (např. obchodními podmínkami), uzavřenou mezi zpracovatelem a společností Vzduchotechnik s.r.o.;
S Vaším souhlasem nebo na Váš příkaz můžeme osobní údaje poskytnout i dalším subjektům, a to za podmínek uvedených v souhlasu nebo příkazu.


Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány

1.    Společnost Vzduchotechnik s.r.o. zpracovává osobní údaje minimálně po dobu trvání existence některého z důvodu, pro který společnost Vzduchotechnik s.r.o. osobní údaje zpracovává, tj. po dobu trvání zaměstnaneckého poměru. Dále společnost Vzduchotechnik s.r.o. zpracovává osobní údaje po dobu běhu lhůt pro různá podání či obhajobu nároků společnosti Vzduchotechnik s.r.o. nebo subjektu údajů.

2.    Pokud pominou důvody pro zpracování osobních údajů, provádí společnost Vzduchotechnik s.r.o. zpracování osobních údajů již pouze v podobě archivace, po dobu nezbytnou ke splnění zákonných lhůt pro archivaci, a dále ke splnění zákonných povinností v rámci zákonných promlčecích lhůt.

3.    Po uplynutí lhůt podle odst. 1 a 2 provede společnost Vzduchotechnik s.r.o. výmaz osobních údajů, které jsou zpracovávány elektronicky, v případě papírového zpracování provede řádnou skartaci.


Práva subjektu údajů

I.    Právo na přístup k osobním údajům
1.    Subjekt údajů má právo získat od společnosti Vzduchotechnik s.r.o. potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.
2.    Společnost Vzduchotechnik s.r.o. poskytne na žádost subjektu údajů kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie může společnost Vzduchotechnik s.r.o. účtovat přiměřený poplatek ve výši administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob a pokud je možno prostřednictvím elektronické formy subjekt údajů dostatečně určitě identifikovat. Právem získat kopii nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
3.    Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46 Nařízení, které se vztahují na předání.

II.    Právo na opravu
Subjekt údajů má právo na to, aby společnost Vzduchotechnik s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

III.    Právo vznést námitku
1.    Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vč. profilování osobních údajů, které se jej týkají, pokud se jedná o zpracování v těchto případech:
–    zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
–    zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušeného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údaj vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
2.    Společnost Vzduchotechnik s.r.o. osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

IV.    Právo na výmaz (právo být zapomenut)
1.    Pokud se jedná o zpracování osobních údajů mimo rámec zákonného zpracování pro splnění právní povinnosti společnosti Vzduchotechnik s.r.o., má subjekt údajů právo na to, aby společnost Vzduchotechnik s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a dále má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat.
2.    Jestliže Společnost Vzduchotechnik s.r.o. zveřejnila osobní údaje, které je povinna podle odst. 1 vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informovala zpracovatele, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

V.    Právo na omezení zpracování
1.    Subjekt údajů má právo na to, aby společnost Vzduchotechnik s.r.o. omezila zpracování (např. znepřístupnění vybraných údajů příjemcům nebo dočasným odstraněním z internetových stránek) v těchto případech:
a)    subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby společnost Vzduchotechnik s.r.o. mohla přesnost osobních údajů ověřit;
b)    zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
c)    společnost Vzduchotechnik s.r.o. již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d)    subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. III, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti Vzduchotechnik s.r.o. převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů, bude zpracování omezeno.
2.    Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 1, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.
3.    Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle odstavce 1, je ze strany společnosti Vzduchotechnik s.r.o. předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

VI.    Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování
1.    Společnost Vzduchotechnik s.r.o. oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem II, odst. 1 článku IV a čl. V s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.
2.    Společnost Vzduchotechnik s.r.o. informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

VII.    Právo na přenositelnost údajů
Vzhledem k tomu, že společnost Vzduchotechnik s.r.o. provádí pouze zákonné zpracování osobních údajů, a zpracování není prováděno automatizovaně, subjekt údajů nemá právo na přenositelnost údajů na jiného správce podle čl. 20 Nařízení.

VIII.    Právo na informace v případě porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů
1.    Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí společnost Vzduchotechnik s.r.o. toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.
2.    Oznámení subjektu údajů uvedené v odstavci 1 se nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:
–    společnost Vzduchotechnik s.r.o. zavedlo náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů,
–    společnost Vzduchotechnik s.r.o. přijalo následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů podle odstavce 1 se již pravděpodobně neprojeví.

IX.    Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení.

Znění celého Nařízení (GDPR) je možné nalézt na tomto odkaze:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN


Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou ze strany společnosti Vzduchotechnik s.r.o. zpracovávány výhradně za účelem plnění zákonných povinností ve věci výrobních a obchodních činností.

Společnosti Vzduchotechnik s.r.o. dále plní i další zákonem stanovené povinnosti (vedení účetní a mzdové evidence).

V případě, že jste společnosti Vzduchotechnik s.r.o. poskytli kontaktní údaje, společnost Vzduchotechnik s.r.o. je zpracovává pouze za účelem vašeho kontaktování ve věcech právního a obchodního zájmu společnosti Vzduchotechnik s.r.o.

Právním podkladem pro zpracování osobních údajů je zejména:

 • Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.,
 • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.,
 • Zákoník práce č. 262/2006 Sb.,
 • Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.,

Společnosti Vzduchotechnik s.r.o. zpracovává údaje pro interní marketingové účely, ale osobní údaje k těmto účelům dále neposkytuje jiným zpracovatelům.

Společnost Vzduchotechnik s.r.o. neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování na základě osobních údajů.

Ke zpracování osobních údajů k výše uvedeným účelům a ke splnění povinností, stanovených právními přepisy, společnost Vzduchotechnik s.r.o. nepotřebuje souhlas subjektu údajů, a to bez ohledu na formu zpracování (papírová, elektronická, elektronická s využitím software nebo webové aplikace), a to ani v případě, že zpracování provádí prostřednictvím zpracovatele (webový portál, provozovatel IT a serverových služeb).


Hlavní právní předpisy v oblasti ochrany vašich údajů

(nebo které s ochranou údajů souvisí)

Název právního předpisu Oblast právní úpravy Poznámka
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ochrana soukromí
nařízení 216/679/EU ochrana osobních údajů v EU účinné od 25. 5. 2018
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty zpracování daňových údajů
zákon č. 101/200, o ochraně osobních údajů ochrana osobních údajů od 25. 5. nahrazen nařízením č. 216/679/EU
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví zpracování účetních údajů
zákon č. 3000/2008 Sb., o elektronických úkonech a automatizované konverzi podpora firemních procesů

Základní pojmy z oblasti ochrany osobních údajů

Ochrana a užívání osobních údajů

Ochraně osobních údajů věnujeme zvláštní pozornost. S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Při Vaší návštěvě získáváme jenom základní informace o Vašem prohlížeči a operačním systému, odkud jste k nám přišli, jak dlouho a jak často u nás jste, jaké stránky jste si přečetli, jaká je Vaše IP adresa apod. Tyto informace využíváme pouze k vylepšení našeho webu a služeb. Tyto údaje nejsou poskytovány k užití ve prospěch žádných třetích osob.


Cookies

Internetové stránky používají částečně tzv. cookies. Cookies nezpůsobí ve Vašem počítači žádnou škodu a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, abychom mohli učinit naši nabídku uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače a zůstanou uchované ve Vašem prohlížeči.

Většina námi používaných souborů cookie jsou tzv. dočasné (session) cookies. Po skončení Vaší návštěvy se automaticky vymažou. Ostatní cookies zůstávají uložené ve Vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Tyto cookies nám pomáhají identifikovat Váš prohlížeč při další návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, že budete o používání cookies informováni a povolíte je pouze v konkrétním případě, přijímání cookies pro určité případy nebo obecně vyloučíte, nebo aktivujete aktivní výmaz cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivování cookies může dojít k omezení funkčnosti těchto webových stránek.

Cookies, které jsou nezbytné pro provádění elektronické komunikace nebo k zajištění určitých, Vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies z důvodu technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pro případ, že se ukládají další cookies (např. cookies pro analýzu Vašich zvyků při surfování po internetu), jsou tyto cookies objasněny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů zvlášť.


Protokolové soubory serverů

Provozovatel stránek shromažďuje a ukládá automaticky informace v protokolových souborech serverů, které nám Váš prohlížeč automaticky zasílá. Jedná se o:

 • typ a verzi prohlížeče
 • používaný operační systém
 • referenční URL
 • název hostitele přistupujícího počítače
 • čas požadavku odeslaného na server
 • IP adresu

Tyto údaje se neslučují s jinými datovými zdroji.

Podkladem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, který stanoví zpracování údajů ke splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.


Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkcí služby analýzy webu, Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv. cookies. Cookies jsou textové soubory, které se uloží do Vašeho počítače a umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. Pomocí cookies vytvořené informace o Vašem používání těchto webových stránek se zpravidla přenáší na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Uložení cookies Google Analytics probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů, aby mohl optimalizovat svoji webovou nabídku a reklamu.

Více informací k nakládání s údaji uživatelů u Google Analytics naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Jestliže nám poskytnete některé své identifikační nebo kontaktní údaje (jako např. telefon nebo e-mailovou adresu), nespojujeme je ani s IP adresou, ani s cookies.

Bez výslovného souhlasu návštěvníků nakládáme s osobními údaji návštěvníků našeho webu pouze v rozsahu, který připouští ZOOÚ, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a odst. 6.

Kontaktujete-li společnost Vzduchotechnik, s.r.o. přes tento web nebo e-mailem v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, je společnost Vzduchotechnik, s.r.o. oprávněna podle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. využít e-mailovou adresu pro potřeby šíření sdělení a informací týkajících se vlastních obdobných výrobků nebo služeb.

S osobními údaji zpracovávanými se souhlasem subjektu údajů nakládáme v souladu s pravidly ZOOÚ.


Záruka a odpovědnost

I když se snažíme, aby naše prezentované informace a grafické materiály přinesly našim zákazníkům a/nebo návštěvníkům webových stránek maximální užitek, nelze informace uvedené na tomto webu považovat bez dalšího za úplné a správné pro řešení jednotlivých konkrétních situací a Vzduchotechnik, s.r.o. negarantuje správnost nebo úplnost zde dostupných informací, grafiky, textu, odkazů nebo dalších materiálů. Tyto dokumenty jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, explicitní nebo implicitní, včetně, ale nejen, implikovaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určité účely nebo přestoupení zákona. V případě Vašeho zájmu Vám rádi připravíme analýzu na míru pro konkrétní případ. Využití rad a informací uvedených na našem webu je na vlastní riziko uživatele.

Informace a data na tomto webu se mohou bez upozornění měnit a nepředstavují závaznou nabídku služeb či produktu a tedy žádný závazek společnosti Vzduchotechnik, s.r.o.  ani kohokoli jiného do budoucna.


Objednávání přes tyto webové stránky

Pokud není v informacích odeslaných pomocí tohoto webu uvedeno, že se jedná o objednávku nebo podobný právní úkon, nevzniká tímto úkonem zákazníkovi závazek do budoucna. Jestliže si zákazník přeje přímo objednat služby pomocí tohoto webu nebo emailu, může tak učinit. V takovém případě je jeho objednávka pro něj závazná. Smluvní vztah mezi Vzduchotechnik, s.r.o.  a zákazníkem vzniká až na základě uzavření písemné smlouvy nebo výslovným potvrzení objednávky klienta společností Vzduchotechnik, s.r.o., nikoli automatizovaným potvrzením o obdržení objednávky.

Pokud bude na našich webových stránkách online platební systém, bude platit toto informační oznámení: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Ochrana autorských práv

Celý obsah webu i jeho jednotlivé části jsou chráněny autorským právem, dle zákona č. 121/2000 Sb.. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas; bez souhlasu není převzetí dovoleno.