Automatický pneumatický oklep – APO


Automatický pneumatický oklep (APO) kapsového filtru odsavače POC je zajištěn pomocí pneumatického válce upevněného na dělící desce a na rámu kapsového filtru ve filtrační skříni odsavače. Pneumatický ventil s tlumičem hluku a elektronická řídící jednotka jsou umístěny uvnitř ventilátorové skříně. Na přání zákazníka je možno řídící jednotku dodat i samostatně a umístit ji mimo odsavač.

Řídící jednotka automatického oklepu

Tlakový vzduch (0,5-0,6 MPa) přiváděný ze sítě je čištěn regulačním filtrem umístěným ze strany sání na vnějším plášti ventilátorové skříně odsavače. Pro připojení tlakového vzduchu je regulační filtr opatřen nátrubkem G 1/4“.

Obr.1 – Automatický pneumatický oklep APO – popis


Elektronická řídící jednotka obsahuje desku plošných spojů, na které se nachází hlavní vypínač, síťový transformátor jištěný tepelnou pojistkou, obvod hlídající správné pořadí fází (při nesprávném pořadí svítí červená LED dioda), stabilizovaný zdroj se signalizací LED diodou, procesorová jednotka s nastavovacími prvky a displejem pro zobrazení nastavení, signalizaci aktivace výstupů pomocí LED diod. Řídící jednotka dále obsahuje motorový třífázový jistič, třífázový stykač, vstupní svorky diferenciálního manostatu a výstupní svorky pro ovládání pneumatického ventilu. Na průhledném víku skříňky jsou umístěna tlačítka MOTOR a OKLEP se signalizací právě probíhajícího děje zelenými LED diodami.POUŽITÍ
Automatický pneumatický oklep APO je možno použít namísto ruční oklepávací páky u všech velikostí odsavačů typu POC – tzn. POC 6, POC 9, POC 14, POC 20, POC 30. Automatický pneumatický oklep není určen pro odsavače pro odsávání olejové mlhy. Úprava odsavačů se provádí na požadavek zákazníka a to buď ve výrobním závodě nebo přímo na místě montáže.


FUNKCE
Automatický pneumatický oklep APO je ovládán pomocí řídící jednotky, která zajišťuje současně i ovládání činnosti odsavače (t.j. motoru ventilátoru). Po připojení napájecího napětí (3×400 V, 50 Hz) se rozsvítí červená LED dioda a řídící jednotka je připravena k provozu s předem nastavenými hodnotami nebo k nastavení požadovaných funkcí. Konstrukce řídící jednotky umožňuje nastavení následujících parametrů:

DÉLKA PULZU
t.j. doba otevření pneumatického ventilu ( = doba trvání jednoho oklepu )

INTERVAL
t.j. doba mezi aktivací výstupu ventilu ( = doba mezi jednotlivými oklepy )

POČET
t.j. počet aktivací výstupu ventilu ( = počet oklepů v jednom cyklu )

PERIODA
t.j. interval opakování mezi jednotlivými oklepovými cykly

Odsavač se uvede do provozu stisknutím tlačítka MOTOR – dojde ke spuštění motoru ventilátoru pomocí stykače, zelená LED dioda pod průsvitkou tlačítka bliká. Tím je zároveň aktivován automatický oklep dle nastavených hodnot. Perioda oklepu se počítá při každém stisku tlačítka MOTOR vždy znova od nuly. Motor ventilátoru lze kdykoliv zastavit opětným stisknutím tlačítka MOTOR – zelená LED dioda zhasne.

V případě potřeby lze provést oklep i mimo zvolenou periodu a to stisknutím tlačítka OKLEP. Tím dojde okamžitě k odpojení stykače a přeruší se napájení motoru ventilátoru. Obě diody pod průsvitkami tlačítek MOTOR a OKLEP blikají (OKLEP – signalizace právě probíhajícího děje, MOTOR – po ukončení oklepu je motor ventilátoru automaticky spuštěn). Po pauze třiceti sekund začne podle předvolených hodnot probíhat oklep. Po ukončení předvoleného cyklu zhasne zelená LED dioda OKLEP a podle nastavení tlačítka MOTOR se buď rozběhne motor ventilátoru nebo zařízení čeká na další pokyn obsluhy. Při zapojení diferenciálního manostatu se zařízení uvede do chodu stisknutím tlačítka MOTOR a oklep se provede automaticky při zanesení filtru nad stanovenou mez.

Kromě uvedených funkcí umožňuje řídící jednotka i takové zapojení, které zajistí automatické spouštění odsavače společně s odsávaným zařízením.


VŠEOBECNÉ ÚDAJE

2.1. Zařízení je určeno pro připojení k pětivodičové rozvodné soustavě 3 N PE, 50 Hz, 400 V/TN-S.

2.2. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je provedena dle platných norem nulováním.

2.3. Zařízení je určeno pro použití v prostorech normálních dle ČSN 33 2000-3.

2.4. Krytí řídící jednotky je minimálně IP 65. Přesto doporučujeme provádět umístění jednotky v krytých prostorech a není-li to možné, pak doporučujeme tuto umístit alespoň pod stříšku chránící proti působení povětrnostních vlivů.

2.5. Hlavní přívod musí být dimenzován a jištěn dle platných norem a předpisů.

2.6. Pro připojení zařízení je třeba zajistit přívod stlačeného vzduchu.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry ( šířka x výška x hloubka )   300 x 185 x 130  mm

Hmotnost 3,2 kg

Skladovací podmínky:   teplota  – 40 až + 60 °C
relativní vlhkost  10 až 99 % RV, nekondenzující

Provozní podmínky:   teplota – 30 až + 50 °C
relativní vlhkost  10 až 99 % RV, nekondenzující

Napájecí napětí  230/400 V

Maximální celkový příkon  16 W

Příkon řídící jednotky   6 W