Kapsové odsavače POC 14/20/30

Odsavač POC 20 se zásobníkem Z1 – zásuvka (šuplík) a POC 30 se zásobníkem Z2 – výsypka (válcový zásobník).

Odsavače POC – 14/20/30  jsou tradiční, jednoduché a velice spolehlivé filtroventilační jednotky s kapsovými filtry (1400 – 3000 m³/hod), které díky modulovému systému mají velice široké spektrum použití.

Průmyslové odsavače POC – 20/30 se také vyrábí ve variantě s patronovými filtry.  

POUŽITÍ ODSAVAČŮ POC

Odsavače POC v základním provedení jsou určeny pro práci v prostředí bez nebezpečí výbuchu při teplotách od -20ºC do +40ºC. Teplota odsávané vzdušniny nesmí překročit 90ºC. Odsavače se umisťují uvnitř budov nebo alespoň pod přístřeškem, který zajišťuje jejich ochranu proti působení povětrnostních vlivů. Odsavače POC  jsou určeny pro odsávání kovových i nekovových prachů a drobných částic, aerosolů, s druhým stupněm filtrace je lze použít pro odsávání svářečských dýmů.

Na zvláštní požadavek lze dodat i odsavače se speciální úpravou pro odsávání výbušných prachů a do prostředí ZÓNA 2 dle ČSN 33 2320. Odsavače jsou určeny k uložení na vodorovnou podlahu v minimální vzdálenosti od zdroje prašnosti.

Pro zlepšení proudění vzduchu a hlukovou těsnost, lze na výdech odsavače namontovat velkoplošnou vyústku, dodávanou jako příslušenství.


Mobilní průmyslový odsavač POC 20 (kapsový filtr) s podvozkem a komorou hrubého před-filtru. (řadíme mezi velké mobilní odsavače)


FUNKCE ODSAVAČŮ POC

Znečištěný vzduch přiváděný odsávacím potrubím, prochází nejprve prostorem zásobníku, kde dochází k odloučení těžších odsávaných částic vlivem poklesu rychlosti vzduchu. Následně vzdušnina prostupuje filtrační komorou s kapsovým filtrem, který zachycuje jemné nečistoty do velikosti 0,3µm a aerosoly, a pak je vedena přes ventilátorovou komoru na výtlak. V případě požadavku na záchyt prachových částic menších než 0,3µm nebo na záchyt plynných škodlivin a par lze jako součást odsavače před či za ventilátorovou komoru zařadit skříň II. stupně filtrace s příslušnými filtračními vložkami. Přefiltrovaný vzduch je možno přes kryt s mřížkami vypouštět zpět do prostoru nebo odvést vzduchotechnickým potrubím napojeným na kryt s nátrubkem mimo halu. (pomocí dodatečné zakázkové klapky, je možné ručně přepínat odvod vzduchu v letních měsících ven a v zimně dovnitř pro úsporu tepelných ztrát)

Průchod vzduchu odsavačem POC ukazuje následující obrázek:Odsavače se kompletují ze čtyř hlavních částí:

 •  zásobník prachu ( Z )
 • filtrační komora s oklepem ( F )
 • ventilátorová komora ( V )
 • kryt odsavače ( K ) Každá z výše uvedených částí se dodává v několika provedeních, vhodných pro různé účely použití odsavače.

V případě odsávání velmi jemných prachových částic nebo škodlivin s obsahem nežádoucích plynných příměsí lze jako součást odsavače zařadit skříň II. stupeň filtrace ( D ) Tato je rovněž dodávána v několika variantách – s různými typy filtračních vložek.


ZÁSOBNÍK PRACHU

Spodní část každého odsavače POC tvoří zásobník prachu. Zde se po provedení regenerace shromažďují částice zachycené kapsovým filtrem a částice, odloučené vlivem poklesu rychlosti vzduchu při jeho průchodu. Zásobník se standardně dodává v pěti provedeních.
Typy, základní rozměry a použití jednotlivých provedení:

Z1 – ZÁSUVKA
– mobilní zásuvka se 6-ti kusy pevných pojezdových koleček, těsně upnutá ke skříni odsavače pomocí 2 rychlouzávěrů
– skříň zásobníku je opatřena čtyřmi pryžovými podstavci
– zásuvka je uzpůsobena pro manipulaci pomocí jeřábu
– je dodáváno u základního provedení odsavače


Z2 – VÝSYPKA SE ZÁSOBNÍKEM
– na výsypku je pomocí čtyř bednových uzávěrů těsně upnut mobilní válcový zásobník
– zásobník je opatřen třemi pojezdovými kolečky, dvěma madly a závěsnými oky, která umožňují jeho zvedání pomocí jeřábu.


– k odsávání od strojů, kde vzniká větší množství odpadů a zásobník je třeba často vyprazdňovat
– umožňuje záchyt odpadů do plastových  či papírových pytlů

Z4 – SBĚRAČ OLEJOVÉ (ŘEZNÉ) KAPALINY
– těsná plochá výsypka opatřená kolenem s připojovacím průměrem 1″.

– použití pro odsávání olejové mlhy či řezných kapalin (odsavač musí být vybaven příslušnou filtrační komorou)
– umožňuje vypouštění zachycené kapaliny zpět do nádrže

Z5 VELKOOBJEMOVÝ ZÁSOBNÍK PRACHU
– k pevnému stojanu je pomocí  4 rychlouzávěrů upnut mobilní kontejner o obsahu 800 l
– kontejner je opatřen 4-mi pojezdovými kolečky
– čelní stěna kontejneru je zavěšena na pantech a je otevírací

– k odsávání od strojů, kde vzniká velké množství odpadů např. v dřevovýrobě, modelářství, při opracování plastů,
pryže, polystyrenu apod.
– umožňuje záchyt odpadu do plastových pytlů


FILTRAČNÍ KOMORA
Nad zásobník prachu se montuje filtrační komora s oklepem. Komora je zepředu opatřena těsněním a odnímatelným víkem upevněným pomocí čtyř šroubů M8 s půlkulovou hlavou a vnitřním šestihranem velikosti 5 mm. Víko umožňuje snadnou kontrolu stavu kapsového filtru.

V zadní části filtrační komory je umístěn sací otvor o průměru 200 mm s přírubou a těsněním, určený k montáži odsávacího potrubí.

Uvnitř komory je mezi přítlačným a oklepávacím rámem upnut kapsový filtr. Standardně je dodáván kapsový filtr KF1 s třídou filtrace F9 dle ČSN EN 779 (filtrační komory F1, F2 a F3), vhodný pro záchyt prachových částic a aerosolů.

Konstrukce odsavače umožňuje regeneraci kapsového filtru, a to dvěma způsoby:

 • ručně  –  pomocí oklepávací páky (F1) (oklepávací páka je umístěna na levé straně v horní části filtrační komory)
 • automatický  – pomocí pneumatického válce (celý mechanismus je umístěn uvnitř odsavače) součástí dodávky odsavače je v tomto případě i programovatelná řídící jednotka, která koordinuje činnost ventilátoru odsavače a oklepu a umožňuje nastavení parametrů oklepu

Na požadavek zákazníka lze dodat i kapsové filtry s jinou třídou filtrace – v rozmezí od G3 do F9 (dle ČSN EN 779). Přehled možných filtračních materiálů je zde. 

V případě požadavku na dodávku odsavače s nestandartním  filtračním materiálem doporučujeme výběr vhodného materiálu konzultovat s našimi techniky.

V případě použití zařízení pro odsávání olejové mlhy či řezné kapaliny, je filtrační komora osazena kovovým  předfiltrem a speciálním filtrem pro záchyt olejové mlhy, u kterého se regenerace provádí vyřazením odsavače na několik  hodin z provozu ( F4 ).


VENTILÁTOROVÁ KOMORA
Hlavní částí odsavače je ventilátorová komora. Tato je zepředu opatřena těsněním a odnímatelným víkem, upevněným pomocí čtyř šroubů M8 s půlkulovou hlavou a vnitřním šestihranem velikosti 5 mm. Ve ventilátorové komoře je namontován radiální středotlaký ventilátor poháněný přímo. Pro pohon ventilátoru je použit asynchromní třífázový jednootáčkový přírubový elektromotor. Použitý ventilátor určuje technické parametry odsavače. Uvnitř je ventilátorová komora vylepena hlukově izolační hmotou.

Dodávají se 2 typy ventilátorových komor:

 • V1 – ventilátorová komora v základním provedení s jističem, který slouží zároveň pro připojení hlavního přívodu elektrické energie
  – tuto komoru je možné použít u všech provedení odsavačů ( u libovolné kombinace modulů)
  – v případě použití této ventilátorové komory u odsavačů s automatickým oklepem (filtrační komora typ F2) není součástí komory jistič. Pro připojení hlavního přívodu elektrické energie a pro ovládání oklepu se dodává jako samostatný díl elektronická řídící jednotka (tato může být namontována na skříni odsavače či mimo něj např. ve velínu)
 • V2ventilátorová komora se zabudovaným ovládáním automatického oklepu
  – je určen pouze pro odsavače s automatickým oklepem (filtrační komora F2)
  – u některých sestav není toto provedení vhodné vzhledem k celkové výšce zařízení)

KRYT ODSAVAČE
Vrchní část odsavače, určenou pro výdech přefiltrovaného vzduchu, tvoří kryt ( K ) vyráběný ve čtyřech provedeních. Všechny kryty jsou ve dvou protilehlých rozích opatřeny závěsnými oky, která umožňují manipulaci s odsavačem pomocí zvedacího zařízení.


Pozor, při použití krytu K3 se zvedá hlučnost odsavače. Pro snížení hlučnosti doporučujeme použít kryt K1, společně s velkoplošnou vyústkou, která slouží zároveň jako tlumič hluku. 


SKŘÍŇ II.STUPNĚ FILTRACE
V případě požadavku na záchyt velmi jemných prachových částic nebo na záchyt plynných příměsí z odsávané vzdušniny je vhodné jako součást odsavače  zařadit skříň II.stupně filtrace ( D )


Technické údaje

Rozměry a hmotnost odsavačů
Všechny moduly odsavačů ( kromě velkoobjemového zásobníku prachu ) mají šířku
750 mm a hloubku 850 mm. Výšky dílů jsou uvedeny v rozměrovém náčrtu na str. 4 a v
tabulce 4. Celková výška sestavy odsavače se vypočítá jako součet výšek jednotlivých
dílů sestavy. V tabulce 4 jsou uvedeny rovněž hmotnosti jednotlivých dílů odsavačů. Celková hmotnost odsavače se vypočítá jako součet hmotností jednotlivých dílů.

Technické údaje – zásobníky prachuTechnické údaje – charakteristiky odsavačů POC

Technické údaje – ventilátorové komory

Technické údaje – charakteristiky odsavačů POC

Následující Obrázek ukazuje charakteristiky odsavačů POC 14,20 a 30. Tyto charakteristiky platí pro odsavače s filtry ( F1 – F4 ) v čistém stavu bez připojených vzduchovodů, při hustotě vzduchu ρ =1,2 kg/m³.


Qv – objemový průtok vzduchu odsavačem
pc – celkový tlak na sání odsavače
Δpz – tlaková ztráta připojených vzduchovodů
P – směrná čára průběhu tlakové ztráty

Příklad: Z vypočtené tlakové ztráty vzduchu Δpz = 500 Pa při průtočném množství vzduchu

Qv = 600 m³ /bod (1)/ se vede rovnoběžka se směrnou čárou P. Průsečíky čáry s charakteristikami odsavačů udávají pracovní body odsavačů při zatížení zvoleným vzduchovodem.


DODÁVÁNÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Odsavače se dodávají v nevratných obalech smontované jako sestava dle požadavku zákazníka. Na zvláštní požadavek lze dodat i samostatné moduly, příslušenství, nebo náhradní díly.  Samozřejmostí jsou rychlé dodávky spotřebních kapsových filtrů, nebo filtračních vložek pro skříně 2. stupně filtrace.
Odsavače se skladují a přepravují ve svislé nebo vodorovné poloze na přepravní paletě. Doprava se provádí v krytých dopravních prostředcích. Odsavače je třeba skladovat v suchých krytých prostorách, zabezpečených proti účinkům povětrnostních vlivů. Na zvláštní požadavek lze dodat odsavač s úpravou pro venkovní prostředí, nebo odsavač vyroben z nerezu.


Odsavač POC v akci