Modernizace 2015

V rámci areálu společnosti Vzduchotechnik, s.r.o. byl v roce 2015 realizován projekt s dotací fondů evropské unie s názvem„Modernizace zdroje vytápění a rozvodů tepla“.

Cílem projektu byla rekonstrukce centrální kotelny a rozvodů tepla, kdy byly nahrazeny kotle s nízkou účinností a parní rozvod. Instalovány byly 3 nízko-emisní kotle na hnědé uhlí a teplovodní rozvod po celém objektu. Realizací došlo k významnému zlepšení emisní situace v lokalitě. Z celkových nákladů akce ve výši 10,4 mil. Kč bez DPH byla z fondů evropské unie – ERDF uhrazena částka ve výši 5 mil. Kč. Realizací projektu dochází k významným úsporám nákladů za vytápění, ke snížení spotřeby energie o cca 4 872 GJ tepla a snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic o 3 713 kg/rok.

eu

Čistota vzduchu pro zdraví nás všech