Kapsové odsavače POC-M 6/9

Odsavače POC – M 6/9 jsou tradiční nízko-nákladové a spolehlivé filtroventilační jednotky s kapsovými filtry (600 – 900 m³/hod), které díky modulovému systému mají velice široké spektrum využití.


Odsavač POC9 s výsypkou se zásobníkem

 


Odsavač POC 9 se skříní druhého stupně filtrace vzduchu, odsávacím ramenem a podvozkem


Provedení a značení odsavačů

Dle druhu odsávaných škodlivin, jejichž množství, nároků na rozměry, umístění a složitost obsluhy si zákazník sám může, na základě informací uvedených v této normě vybrat vhodnou sestavu odsavače.

Provedení odsavačů POC 6 a POC 9 (viz.obr)

POC…- M1 Základní provedení se zásuvkovým zásobníkem prachu, víko s kruhovým hrdlem (příklad značení: POC 6-M1 nebo POC 6-Z1-F1-V-K1)

POC…- M2 Základní provedení se zásuvkovým zásobníkem prachu, víko s výdechovou mřížkou (příklad značení: POC 6-M2 nebo POC 6-Z1-F1-V-K2)

POC…- M5 Provedení s výsypkou a válcovým zásobníkem prachu, víko s kruhovým hrdlem (příklad značení: POC 6-M5 nebo POC 6-Z2-F1-V-K1)

POC…- M6 Provedení s výsypkou a válcovým zásobníkem prachu, víko s výdechovou mřížkou (příklad značení: POC 6-M6 nebo POC 6-Z2-F1-V-K2)

POC…- M7 Základní provedení (se zásuvkou) doplněné o skříň II.stupně filtrace (příklad značení: POC 6-M7 nebo POC 6-Z1-F1-V-D-K3)

POC…- M8 Základní provedení (se zásuvkou) doplněné o skříň II.stupně filtrace, včetně nabízeného příslušenství: pojízdného podvozku s madly a odsávacího ramene D125 mm* (příklad značení: POC 6-M8 nebo POC 6-Z1-F1-V-D-K3+podvozek+rameno D125)

* Podvozek lze dodat i k odsavačům v provedení M1, M2 a M7. Odsávací rameno lze dodat ke všem provedením odsavačů. Všechna provedení odsavačů jsou v základním provedení dodávána s ruční oklepávací pákou. Na požadavek zákazníka je možno odsavač vybavit automatickým oklepem kapsového filtru pomocí pneumatického válce.


Funkce odsavačů
Znečištěný vzduch přiváděný odsávacím potrubím nebo pomocí odsávacího ramene, prochází nejprve prostorem zásobníku, kde dochází k odloučení těžších odsávaných částic vlivem poklesu rychlosti vzduchu. Následně vzdušnina prostupuje filtrační komorou s kapsovým filtrem, který zachycuje jemné nečistoty do velikosti 0,3μm a aerosoly a pak je vedena přes ventilátorovou komoru na výtlak. V případě požadavku na záchyt prachových částic menších než 0,3μm nebo na záchyt plynných škodlivin a par lze jako součást odsavače před či za ventilátorovou komoru zařadit skříň II. stupně filtrace s příslušnými filtračními vložkami. Přefiltrovaný vzduch je možno přes kryt s mřížkami vypouštět zpět do odsávaného prostoru nebo odvést vzduchotechnickým potrubím napojeným na kryt s nátrubkem mimo halu.

Průchod vzduchu odsavačem POC ukazuje následující obrázek:

 


Základní části

Průmyslové odsavače POC jsou konstrukčně řešeny jako modulový stavebnicový systém. Toto uspořádání umožňuje v krátkých dodacích lhůtách vyhovět širokému spektru požadavků zákazníků.

Odsavače se kompletují ze čtyř hlavních částí:

● zásobník prachu ( Z )
● filtrační komora s oklepem ( F )
● ventilátorová komora ( V )
● kryt odsavače ( K )

Každá z výše uvedených částí se dodává v několika provedeních, vhodných pro různé účely použití odsavače. V případě odsávání velmi jemných prachových částic nebo škodlivin s obsahem nežádoucích plynných příměsí lze jako součást odsavače zařadit
● skříň II. stupeň filtrace ( D )
Tato je rovněž dodávána v několika variantách – s různými typy filtračních vložek.


 
ZÁSOBNÍK PRACHU

Spodní část odsavače tvoří zásobník prachu. Zde se po provedení regenerace shromažďují částice zachycené kapsovým filtrem a částice, odloučené vlivem poklesu rychlosti vzduchu při jeho průchodu. Zásobník je třeba v pravidelných intervalech vyprazdňovat.
Dodává se v provedeních:

Z1 – zásuvka 45 l
Z2 – výsypka s válcovým zásobníkem 60 l

Z4 – Dodáváme i zařízení POC 6/9-OM pro odsávání olejové mlhy.Filtrační komora tohoto odsavače je osazena kovovým před-filtrem a speciálním filtrem pro záchyt olejové mlhy.

 


FILTRAČNÍ KOMORA

Nad zásobník prachu se montuje filtrační komora s oklepem. Komora je zpředu opatřena odnímatelným víkem upevněným pomocí čtyř šroubů M8 s půlkulatou hlavou a vnitřním šestihranem velikosti 5 mm. Víko umožňuje snadnou kontrolu stavu kapsového filtru. V zadní části filtrační komory je umístěn sací otvor o průměru 125 mm s přírubou a těsněním, určený k montáži odsávacího potrubí.

Uvnitř komory je mezi přítlačným a oklepávacím rámem upnut kapsový filtr. Standardně je dodáván kapsový filtr s třídou filtrace F9 dle ČSN EN 779. Konstrukce odsavače umožňuje regeneraci kapsového filtru při vypnutém zařízení, a to dvěma způsoby:
ručně – pomocí oklepávací páky ( F1 )
( oklepávací páka je umístěna na levé straně v horní části filtrační komory )
automaticky – pomocí pneumatického válce ( F2 )
( celý mechanismus je umístěn uvnitř odsavače )

Součástí dodávky odsavače je v tomto případě i programovatelná jednotka, která koordinuje činnost ventilátoru odsavače a oklepu a umožňuje nastavení parametrů oklepu. Na požadavek zákazníka lze dodat i kapsové filtry s jinou třídou filtrace – v rozmezí od G3 do F9 (dle ČSN EN 779). Přehled možných filtračních materiálů a jejich použití ukazuje tabulka 1. V případě požadavku na dodávku odsavače s nestandardním filtračním materiálem doporučujeme výběr vhodného filtračního materiálu konzultovat s našimi odbornými techniky.

Standartně dodávaný je kapsový filtr KF 1 ……….. obj.č. 130 973/P


VENTILÁTOROVÁ KOMORA

Hlavní částí odsavače je ventilátorová komora (V) v jedné skříni s filtrační komorou. Tato je zepředu opatřena těsněním a snímatelným víkem, upevněným pomocí čtyř šroubů M8 s půlkulatou hlavou a vnitřním šestihranem velikosti 5 mm. Ve ventilátorové komoře je namontován radiální středotlaký ventilátor poháněný přímo. Pro pohon ventilátoru je použit asynchronní třífázový jednootáčkový přírubový elektromotor. (Na požadavek zákazníka lze dodat i odsavač s jednofázovým elektromotorem.) Použitý ventilátor určuje technické parametry odsavače (viz. kapitola 3.). Uvnitř je ventilátorová komora vylepena hlukově izolační hmotou. Všechny ventilátorové komory mají shodné rozměry, liší se pouze elektro vybavením dle použitého druhu oklepu:
● u odsavačů s ručním oklepem se dodává s motorovým spouštěčem, který slouží zároveň pro připojení hlavního přívodu elektrické energie.
● u odsavačů s automatickým oklepem se pro připojení hlavního přívodu elektrické energie a pro ovládání oklepu dodává jako samostatný díl elektronická řídící jednotka (tuto je možno namontovat z boku na skříň odsavače nebo mimo odsavač).


KRYT ODSAVAČE

Vrchní část odsavače, určenou pro výdech přefiltrovaného vzduchu, tvoří kryt ( K ) vyráběný ve třech provedeních:
● K1 – kryt s nátrubkem D160 mm (pro napojení na výdechové potrubí)
● K2 – kryt s 1 výdechovou mřížkou (pro výdech volně do prostoru)
● K3 – kryt se 2 výdechovými mřížkami (pro výdech volně do prostoru u odsavače s II.stupněm filtrace)


Pozor, při použití krytu K1 a K3 se zvedá hlučnost odsavače, Pro snížení hlučnosti doporučujeme použít kryt K1, společně s velkoplošnou vyústkou, která slouží zároveň jako tlumič hluku. 


SKŘÍŇ II.STUPNĚ FILTRACE

V případě požadavku na záchyt velmi jemných prachových částic nebo na záchyt plynných příměsí z odsávané vzdušniny je vhodné jako součást odsavače zařadit skříň II.stupně filtrace ( D ).


POUŽITÍ ODSAVAČŮ POC

Odsavače POC-M v základním provedení jsou určeny pro práci v prostředí bez nebezpečí výbuchu při teplotách od -20ºC do +40ºC. Teplota odsávané vzdušniny nesmí překročit 90ºC. Odsavače se umisťují uvnitř budov.

V případě požadavku na umístění zařízení ve venkovním prostředí je třeba dodat zařízení se speciální povrchovou ochranou a je třeba ho umístit pod přístřeškem, který zajišťuje ochranu proti přímému působení povětrnostních vlivů. Tento požadavek je nutno uvést v objednávce. Odsavače POC – M jsou určeny pro odsávání kovových i nekovových prachů a drobných částic, aerosolů, s druhým stupněm filtrace a hrubým předfiltrem je lze použít pro odsávání svářečských dýmů.

Pro odsávání vláknitých či lepivých prachů je třeba použít odsavače POC – M v kombinaci s vodním odlučovačem nebo hrubým předfiltrem, které jsou dodávány jako příslušenství. Na zvláštní požadavek lze dodat i odsavače se speciální úpravou pro odsávání výbušných prachů a do prostředí ZÓNA 22 dle ČSN EN 60079-14 ed.3. Odsavače jsou určeny k uložení na vodorovnou podlahu v minimální vzdálenosti od zdroje prašnosti.

Znečištěný vzduch může být zachycován pomocí odsávacího ramene, které se dodává jako příslušenství k odsavačům. Při odsávání malého množství nečistot ( např. od ručních pracovišť ) nebo při občasném odsávání, lze na jeden odsavač napojit i několik pracovních míst. Propojení mezi odsavačem a odsávanými pracovišti se provádí pomocí vzduchotechnického potrubí nebo flexibilních hadic.

Odsavače POC 6 je vhodné umístit co nejblíže odsávanému místu. Při požadavku na připojení odsavače k potrubní trase delší než cca 15 m doporučujeme v potrubí instalovat pomocný ventilátor.

Konstrukce odsavače umožňuje přefiltrovaný vzduch vypouštět zpět do místnosti (kryt odsavače K2, K3) nebo odvádět ven pomocí vzduchotechnického potrubí (odsavač s krytem K1) Pro zlepšení proudění vzduchu lze na výdech odsavače namontovat velkoplošnou vyústku, dodávanou jako příslušenství (na kryt K1). Při vybavení odsavačů POC – M speciálním filtrem je možno tyto odsavače použít i pro odsávání olejové mlhy – dodávají se pod označením POC 6/9-OM


Typ přístroje je zapsán na typovém štítku:


DODÁVÁNÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Odsavače se dodávají v nevratných obalech smontované jako sestava dle požadavku zákazníka. Na zvláštní požadavek lze dodat i samostatné moduly, příslušenství, nebo náhradní díly.  Samozřejmostí jsou rychlé dodávky spotřebních kapsových filtrů, nebo filtračních vložek pro skříně 2. stupně filtrace.
Odsavače se skladují a přepravují ve svislé nebo vodorovné poloze na přepravní paletě. Doprava se provádí v krytých dopravních prostředcích. Odsavače je třeba skladovat v suchých krytých prostorách, zabezpečených proti účinkům povětrnostních vlivů. Na zvláštní požadavek lze dodat odsavač s úpravou pro venkovní prostředí, nebo odsavač vyroben z nerezu.*Komory odsavače jsou vyrobeny z plechu tl. 1,5mmPlatí pro odsavače bez připojených vzduchovodů při hustotě vzduchu r = 1, 2 kg.m-3
Qv – objemový průtok vzduchu odsavačem
pc – celkový tlak na sání odsavače
Δpz – tlaková ztráta připojených vzduchovodů
P – směrná čára průběhu tlakové ztráty

Příklad: Z vypočtené tlakové ztráty vzduchu Δpz = 500 Pa při průtočném množství vzduchu Qv = 600 m³ /bod (1)/ se vede rovnoběžka se směrnou čárou P. Průsečíky čáry s charakteristikami odsavačů udávají pracovní body odsavačů při zatížení zvoleným vzduchovodem.